+420 737 828 104
info@terezacechova.com
Spolupráce ONLINE nebo osobně v Praze
Follow:

Všeobecné obchodní podmínky Tereza Čechová (IČ 02027658)

1. Základní ustanovení

1.) Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb Terezou Čechovou, IČ 02027658, se sídlem Koperníkova 2282/4, Praha 2, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

2.) Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávané činnosti:

 • masážní, rekondiční a regenerační služby,
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti osobního rozvoje a fyzické kondice,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

3.) Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

1.) Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem a to telefonicky, SMS/WhatsApp nebo elektronicky (e-mailem, přes Facebook či rezervační systém). Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

Pokud zákazník nedorazí na smluvený termín bez předchozí omluvy, termín propadá v celkové výši služby.

 

2.) Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky (či jiným výše zmíněným způsobem), nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. V naléhavých případech lze službu přeobjednat v kratší lhůtě po vzájemné domluvě bez jakýchkoliv sankcí.

Opakované (tzn. druhé a následující) zrušení či přeobjednání služby v kratší lhůtě než 24 hodin bude řešeno storno poplatkem v 50 % výši ceny objednané služby. Náhradní termín služby bude sjednán až po zaplacení storno poplatku.

3.) Předčasný příchod

Prostory provozovny nejsou přístupné v libovolnou dobu. K dispozici jsou zákazníkovi ve sjednaný čas po předchozím objednání. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.

Před vlastní službou může zákazník dorazit 10 minut předem, k dispozici je čekárna.

 

4.) Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu služba o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje službu z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen (zákazník tak hradí plnou cenu objednávky).

V případě delšího (15 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek ve výši 100 % ceny objednané služby.

Opakované (tzn. druhé a následující) zrušení či přeobjednání služby v kratší lhůtě než 24 hodin bude řešeno storno poplatkem ve 50 % výši ceny objednané služby. Náhradní termín služby bude sjednán až po zaplacení storno poplatku.

 

5.) Absence zákazníka

V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či službu zruší těsně před příchodem či ve lhůtě kratší 24 hodin, je povinen uhradit storno poplatek viz bod 4.

Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient již dále objednáván. Po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši ceny objednané masáže.

6.) Odmítnutí služby bez nároku na vrácení platby zákazníkovi

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,

b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,

c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru a/nebo bez požadovaného lékařského potvrzení a/nebo s potížemi spadajícími mimo oblast podnikání a nabízených služeb provozovatele,

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu,

e) zákazník se během objednávání termínu či při poskytování služby vyjadřuje nepřístojným způsobem či požaduje služby erotického charakteru,

f) zákazník se dostaví v jiném stavu, ve kterém provozovatel neuzná za vhodné poskytnout danou službu.

 

7.) Předčasné ukončení masáže

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během poskytování služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění,

b) během poskytování služby se objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek,

c) během poskytování služby se objeví zjevné příznaky zdravotních problémů,

d) během poskytování služby se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

8.) Zdravotní indispozice zákazníka

Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět, nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací.

Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem. Ve vybraných případech smí provozovatel po zákazníkovi požadovat lékařské potvrzení o vhodnosti poskytnutí služby.

Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod. Případné kontraindikace lze s provozovatelem konzultovat telefonicky či elektronicky.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží.

Poskytování služeb není náhradou lékařské péče a zákazník přijímá sám za sebe zodpovědnost.

9.) Souhlas zákazníka s procedurou Baňková masáž

V případě objednání služby, ve které se využívají baňky, souhlasí zákazník s možnými vedlejšími účinky (např. vznik modřin, krátkodobá závrať apod.), které mu provozovatel před výkonem služby na místě vysvětlil. Použití baněk je vždy konzultováno před poskytnutím služby.

10.) Doprovod a přístupnost

Osobu mladší 15ti let, které je poskytována služba, může doprovázet maximálně jedna dospělá osoba. Doprovod této osoby může být přítomen přímo v místnosti, kde služba probíhá. Doprovod souhlasí s tím, že nebude do probíhající procedury nijak zasahovat (mluvení apod.). Přítomnost doprovodu je potřeba sdělit při objednávání služby.

Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

11.) Osobní věci a cennosti

Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v místnosti, kde je prováděna služba. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách se nachází vždy pouze zákazník a poskytovatel. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

Před výkonem služby je vhodné odložit jakékoliv šperky.

12.) Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena poskytnutím služby.

Případné kontraindikace zákazník potvrzuje svým vlastnoručním podpisem před poskytnutím služby.

13.) Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu, případně na internetových stránkách www.terezacechova.com.

3. Reklamace služeb

Pokud je zákazník přesvědčen, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník).

Bude-li vada odstranitelná, může se domáhat buď nápravy nebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může se zákazník domáhat přiměřené slevy z ceny. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá subjektivnímu očekávání zákazníka – poskytovatel negarantuje očekávaný efekt.

Reklamaci služeb může zákazník uplatnit na těchto kontaktech:

 1. na e-mail: info@terezacechova.com,
 2. nebo telefonicky na tel. 737 828 104.

K reklamaci uveďte následující: kontaktní údaje (mob., e-mail), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace; prokázání poskytnutí služby. Reklamaci vyřídí provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud nebude písemně oboustranně domluveno jinak.

4. Dárkový poukaz

1.) Objednání poukazu

Poukaz lze objednat telefonicky či elektronicky s upřesněním, zda zákazník požaduje formát papírového poukazu nebo PDF. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu zákazníka platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu.

Úhradu poukazu lze provést bankovním převodem, platební kartou či v hotovosti na adrese studia (po předchozí domluvě). Po obdržení platby bude mít zákazník poukaz v papírové nebo PDF podobě k dispozici (bude předán osobně či zaslán e-mailem).

 

2.) Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu včetně platnosti poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže a pro ověření platnosti/autorizaci je nutné nahlásit pořadové číslo poukazu.

 

3.) Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní délku trvání masáže. Konkrétní typ služby (masáže) si zákazník zvolí sám a provozovateli sdělí při objednávání termínu.

Pokud si klient přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl voucher zakoupen, časový rozdíl nebude klientovi nijak nahrazen ani kompenzován. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť. Doplatek lze provést hotově či platební kartou na místě nebo bankovním převodem (provozovatel si může vyžádat potvrzení o provedení platby).

 

4.) Platnost dárkového poukazu

Platnost poukazu činí 6 měsíců a jeho konkrétní doba je vždy uvedena na poukazu či ve společné komunikaci mezi zákazníkem a provozovatelem. Platnost jednotlivých poukazů má k dispozici i provozovatel ve vlastní evidenci.

 

5.) Provozovna u dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze uplatnit v místě dle předchozí domluvy (většinou adresa studia). Vzhledem k delší platnosti voucheru však mohou nastat nepředvídatelné situace. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kupujícího přeobjednat bez finanční náhrady do jiné provozovny, avšak ve stejném městě, v případě, že dojde k náhlému ukončení provozu studia v původní lokalitě, pro kterou byl původně poukaz zakoupen.

 

6.) Splatnost úhrady dárkového poukazu

Splatnost činí 10 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail zákazníka, pokud není uvedeno jinak, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že zákazník objednávku stornoval a zaslání poukazu již nepožaduje.

 

7.) Propadnutí dárkového poukazu

a) Nedostaví-li se zákazník bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

b) V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

 

8.) Odstoupení od smlouvy v případě nákupu poukazu elektronicky

Zákazník má právo při objednávce přes internet do 14 dnů od dodání nevyužitého poukazu odstoupit od smlouvy.

Odstoupení probíhá písemnou formou na e-mailovou adresu provozovatele info@terezacechova.com, uvedením svých iniciálů a čísla poukazu. Částka bude navrácena zpět na bankovní účet zákazníka, ze kterého byla placena, nejpozději do 10 pracovních dnů (případně hotově na místě po předchozí domluvě). Pokud zákazník využije poukaz do 14 dnů od jeho zakoupení, po jeho uplatnění není možné poukaz vrátit.

 

9.) Mimosoudní řešení sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Zákazník je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se s provozovatelem spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Zákazník má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.) Doprava a platba

Platbu za službu je možné provést hotově, QR kódem, platební kartou nebo převodem na účet pomocí QR kódu.

Platba za dárkový poukaz, který je koupen osobně v papírové formě, je možná výše uvedenými způsoby.

Platba za dárkový poukaz online v PDF verzi je možná přes platební bránu (platebním tlačítkem nebo platba kartou). Zákazník vyplní potřebné údaje v prodejním formuláři, provede platbu dle instrukcí na obrazovce a po spárování platby obdrží PDF poukaz do zadaného e-mailu.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.. 

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. Úhrada za služby

Platba v provozovně za poskytnutou službu je možná v hotovosti, platební kartou či bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem má provozovatel nárok požadovat potvrzení o platbě.

Dále lze uplatnit zakoupený dárkový poukaz.

 

6. Ochrana osobních údajů

1.) Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ‚Nařízení‘), tyto údaje zákazníka:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu a mob. číslo,
 • v případě potřeby fakturační adresu,
 • aktuální zaměstnání či profesi,
 • alergie, údaje o zdravotním stavu (prodělané onemocnění, operace atd.).

2.) Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případná fakturační adresa ve formuláři objednávek budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, dále za účelem vedení záznamů o smlouvě a případného uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budu uchovávat 10 let od poslední části plnění dle smlouvy o poskytování služeb, pokud jiný právní předpis neupravuje uchování dokumentace po jinou dobu.

3.) Všechny klientem uvedené informace jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje používá provozovatel pro komunikaci se zákazníkem. Pokud zákazník neposkytne provozovateli písemné svolení, nebude provozovatel používat údaje jinak než za účelem poskytování služeb, kromě e-mailové adresy, na kterou provozovatel může zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej klient neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze podobných služeb a lze je jednoduše odhlásit (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení). E-mailovou adresu provozovatel uchovává po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy.

4.) Klient má dle Nařízení právo:

  1. žádat po provozovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává, případně požádat o kopii svých osobních údajů,
  2. podat námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele,
  3. vyžádat si přístup ke svým údajům a nechat je aktualizovat, opravit, nebo požadovat omezení zpracování,
  4. požadovat výmaz svých osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že zájmy provozovatele nepřevažují nad ochranou soukromí klienta, nebo že to není v rozporu s právními předpisy,
  5. na přenositelnost údajů, pokud jde o automatizované zpracování,
  6. na účinnou soudní ochranu, pokud má klient za to, že byla jeho práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

1.) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

 

2.) Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.

 

3.) Platnost a účinnost

Podmínky jsou účinné dne 15.12.2022. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

Aktualizace podmínek byla provedena dne 18.11.2023.

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #ffffff;}.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(http://www.terezacechova.com/wp-content/uploads/2022/02/tulipany-scaled.jpg); }.cata-page-title.cata-page-title-image.cata-use-overlay .page-header-wrap:before { background: rgba(0, 0, 0, 0.3); }